TỌA ĐÀM VÀ TRIỂN LÃM “KHẢO CỔ HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA”