Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Trưng bày chuyên đề “Học sinh miền Nam trên đất Bắc 1954 – 1975”