Xây dựng không gian văn hoá Hồ Chí Minh tại Bảo tàng